English version Here (This will not show in the page)

The English version of this content is not available. Please refer to the Chinese site by switching language in the top right corner.

中文版本在此編輯 (這不會顯示在頁面上)

第六波


今日嘅熱身運動係靜態側腰伸展,足球訓練係持球左右轉,雖然唔係用腳,但就訓練到腰部嘅敏捷度。
第七波


今日嘅熱身運動係放鬆大腿後側,足球訓練係踏波,如果駕馭倒,仲可以試下toe taps,加油~
第八波


今日嘅熱身運動係向前跨步,足球訓練係腳內側盤球,請準備定三枝水樽一齊練習啦!
第九波


今日嘅熱身運動係橫向跨步,足球訓練係腳內側轉向,同琴日一樣,準備定三枝水樽,一齊練腳法啦!
第十波


嚟到最後一集,今日嘅熱身運動係S形走,足球訓練係S形帶波,準備定兩枝水樽,做足四組運動。